Boligtomter Gorolie, Gol til salgs

      

Eier: T. Engene AS, tlf. 32 02 94 10

Beliggenhet: 12 byggeklare boligtomter i Gorolie Bustadfelt øst for Gol, i området Herad. Tomtene ligger høyt og frittliggende, med god utsikt og sol hele året. Boligfeltet er barnevennlig, med avsatte areal til leikeplasser og friareal. 3-400m belyst gang- og sykkelveg . Samme gangveg kan benyttes helt fram til Gol Sentrum- ca 3km. Narvebrøten boligfelt er nærmeste nabo.

Tomten: Samtlige tomter ligger i skrånende terreng.  Selveiertomt fra 1-1,8 kvm. Tomtepriser fra kr. 600.000,-

Adkomst: Kjør ut fra Gol Sentrum og inn på RV7 mot Nesbyen. Etter passering Gol Campingsenter og Herad kapell, ta av til venstre og inn Liagardsvegen. Følg denne veien over bro og videre ca 100m. Ta av til høyre og inn i boligfeltet. De nederste tomtene har innkjøring via Narvebrøtfeltet. Tomtene er avmerket.

Standard: Boligfeltet er etablert i 2003/2004. Alle tomtene er opparbeidet med veg, strøm, vann og avløp til tomtegrense. Tomtene er regulert til boligformål, og fradeles med egne gnr og bnr.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: Pr. tomt er det en utnyttelsesgrad fra 15-20% iht. gjeldende reguleringsplan. Det kan tillates oppført frittstående bolighus. I tillegg kan det oppføres frittstående garasje/bod med inntil 50 kvm. Gesimshøyde skal ikke overstige 5,5 meter, og maks mønehøyde er 8,5 meter over ferdig planert terreng. Minste uteopphaldsareal (MUA) skal være 300 kvm.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg godt inn i reguleringsplan med bestemmelser.

Parkering: På egen eiendom.

Vei/vann/avløp: Offentlig vei, vann og avløp. Kommunal tilkoblingsavgift for vann og avløp på kr.    Inkl.mva pr. kkvm bruksareal.

Tilknytningsgebyr for vatn

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Type bustad/verksemd

Kr. pr. m2 bruksareal

Bustad 1 (låg sats)

78,-

Bustad 2 (normal sats)

156,-

Næringsverksemd og industri - som bustad 1

78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter vert det nyttta låg sats

Tilknyningsgebyr for kloakk

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Type bustad/verksemd

Kr. pr. m2 bruksareal

Bustad 1 (låg sats)

83,20

Bustad 2 (normal sats)

166,40

Fritidsbustad - som bustad 1

83,20

Fritidsbustad/støl - som bustad 2

166,40

Næringsverksemd og industri - som bustad 1

83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.

 

Konsesjon: Gol Kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for ubebygd eiendom ut i kraft. Konsesjon er likevel ikke nødvendig når erververen erklærer at tomten ligger i område som er utlagt til byggområde, og hvor tomteinndeling er godkjent av kommunen, og at den blir bebygd innen 5 år. Kjøper må bekrefte dette ved utfylling og underskrift av egenerklæringsskjema før overtakelse.

Heftelser: Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæring /avtaler som f.eks rett til kommunen å anlegge vann -og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringer / avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Rettigheter og forpliktelser:  10% av kjøpesummen forfaller til betaling ved kontraktens underskrift, og fullt oppgjør inkludert omkostninger foretas innen overtagelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

Salgsbetingelser: Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer bla. At det kun kan påberopes mangel der dette følger av § 3-7 eller 3-8:

  • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slike opplysninger ikke ble gitt.
  • Det kan også foreligge mangler hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. Avhendingsloven §3-9,jfr § 1-2(2).

Omkostninger: Ved kjøp av fast eiendom betales følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen:

Dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen

Tinglysningsgebyr for skjøtet kr 525,-

(Dersom kjøper skal belåne eiendommen, betaler kjøper i tillegg gebyr til tinglysingsmyndighetene for tinglysning av pantet med 1935,- for hvert pantedokument som skal tinglyses. I tillegg kommer attestgebyr til tinglysingsmyndighetene på kr. 172,-)

Overtagelse: Etter avtale


  

  Gnr Bnr Tomteareal Grad av
   utnytting
    % BYA
Maks. areal
    (bebygd inkl
    garasje/
    uthus etc)
  Prisant. 2020
      Kvm   Kvm    
2 2 48 1617 15 % 243   650.000
6 2 52 1298 15 % 194   600.000
7 2 53 1050 20 % 210   600.000
8 2 54 1017 20 % 203   600.000
10 2 56 1349 15 % 202   600.000
11 2 57 1058 18 % 190   650.000
13 2 59 1106 18 % 199   650.000
17 2 61 1728 15 % 259   650.000
22 2 62 1217 20 % 243   600.000
               
               
27 2 66 1114 20 % 222   790.000
28 2 67 1186 20 % 237   790.000
29 2 68 1517 15 % 227   790.000

Henvendelse:

Megler Aktiv Hallingdal v. Ludvig Hungerholdt Tlf.90886442 eller

Karianne Sørbøen Tlf. 90100401 eller e-post: Karianne@engene.no